تعرفه ایپی تیوی IPTV - خرید IPTV, اکانت IPTV فروش ایپی تیوی,اکانت تلویزیون هوشمند SMART IPTV

فروش ایپی تیوی,فروش iptv,فروش اکانت تلویزیون هوشمند,فروش iptv تلویزیون هوشمند,اکانت iptv,اکانت تست ایپی تیوی ,اکانت iptv تست,

تماس با پشتیبانی: 0

تعرفه ایپی تیوی IPTV

تعرفه ایپی تیوی IPTV

تعداد کانالها ۳۰ هزار
۲۰ هزار کانال vod
قیمت اکانت یکساله ۵۱۰ هزار تومان
قیمت اکانت ششماهه ۲۹۰ هزار تومان
قیمت اکانت سه ماهه ۱۹۰ هزار تومان
قیمت اکانت یکماهه ۷۵ هزار تومان
تست رایگان دارد

سرور ۴
تعداد کانالها ۸۳ هزار
۵۰ هزار کانال vod
قیمت اکانت یکساله یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
قیمت اکانت ششماهه ۷۸۰ هزار تومان
قیمت اکانت سه ماهه ۵۱۰ هزار تومان
قیمت اکانت یکماهه ۲۵۰ هزار تومان
تست رایگان دارد

سرور ۵
تعداد کانالها ۶۲ هزار
۳۰ هزار کانال vod
قیمت اکانت یکساله ۸۳۰ هزار تومان
قیمت اکانت ششماهه ۵۱۰ هزار تومان
قیمت اکانت سه ماهه ۳۴۰ هزار تومان
قیمت اکانت یکماهه ۱۲۵ هزار تومان
تست رایگان دارد

سرور ۶
تعداد کانالها ۲۵ هزار
۱۰ هزار کانال vod
قیمت اکانت یکساله ۷۰۰ هزار تومان
قیمت اکانت ششماهه ۴۶۰ هزار تومان
قیمت اکانت سه ماهه ۲۷۰ هزار تومان
تست رایگان دارد